Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa.(cấp xã)2
2Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.(cấp xã)2
3Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (cấp xã)2
4Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)2
5Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã)2
6Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã)2
7Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã)2
8Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã)2
9Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ2
10Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ2
11Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến2
12Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến2
13Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân2
14Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng2
15Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ2
16Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ2
17Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng2
18Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày2
19Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh2
20Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến2
21Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến2
22Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ2
23Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần2
24Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường2
25Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường2
26Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường2
27Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết2
28Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản2
29Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.2
30Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận.2