Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký lại khai sinh2
2Thủ tục đăng ký lại kết hôn2
3Thủ tục đăng ký lại khai tử2
4Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch2
5Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu1
6cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi2