Thủ tục hành chính

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (cấp xã)

Cơ quan Công bố/Công khai

UBND tỉnh Thanh Hóa

Mã thủ tục

T-THA-286623-TT

Cấp thực hiện

Cấp Xã

Lĩnh vực

Phổ biến giáo dục pháp luật

Trình tự thực hiện

- Tổ trưởng tổ hòa giải lập hồ sơ đề nghị thanh toán thù lao cho hòa giải viên.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định và trả thù lao cho hòa giải viên thông qua tổ hòa giải; trường hợp quyết định không thanh toán cho hòa giải viên thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Tổ hòa giải thực hiện trả thù lao cho hòa giải viên theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được thù lao.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Thành phần hồ sơ

Giấy đề nghị thanh toán thù lao của hòa giải viên có ghi rõ họ, tên, địa chỉ của hòa giải viên; tên, địa chỉ tổ hòa giải; số tiền đề nghị thanh toán; nội dung thanh toán (có danh sách các vụ, việc trong trường hợp đề nghị thanh toán thù lao cho nhiều vụ, việc); chữ ký của hòa giải viên; chữ ký xác nhận của tổ trưởng tổ hòa giải.

Xuất trình Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở để đối chiếu khi cần thiết.

Số bộ hồ sơ

01 bộ hồ sơ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Mô tả

Mức lệ phí

không

Không

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

Hòa giải viên.

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của uỷ ban nhân dân cấp xã. 

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Quyết định thanh toán thù lao cho hòa giải viên/ hoặc văn bản trả lời trong trường hợp không thanh toán.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Vụ, việc được tiến hành hòa giải và đã kết thúc theo quy định tại Điều 23 của Luật hòa giải ở cơ sở;

- Hòa giải viên không vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 10 Luật hòa giải ở cơ sở.

 

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin