ThiệuThànhTổng kết công tác QP - AN

Đăng lúc: 03/12/2021 (GMT+7)
100%

Thiệu Thành Tổng kết công tác QP - AN năm 2021

ĐẢNG ỦY XÃ THIỆU THÀNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QP - AN , XÂY DỰNG CƠ SỞ VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM 2021

Ngày 23 tháng 11 năm 2021 Đảng ủy xã Thiệu Thành tổ chức hội nghị Tổng kết công tác QP - AN, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021.

IMG20211123135810.jpg

Đồng chí Lê Đình Tuấn - ĐUV, Trưởng công an xã báo cáo tổng kết công tác QP - AN

-Tập trung xây dựng củng cố nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, nâng cao chất lượng hiệu quả tập hợp đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo; thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia ủng hộ các cuộc vận động như cuộc vận động ủng hộ nhu yếu phẩm cho các tỉnh phía Nam với 4.075 tấn gạo. 388 thùng mì tôm, 196 kg miến, 111 kg lạc; Ủng hộ người dân Thiệu Hóa gặp khó khắn do dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh với số tiền 33.370.000đ; Ủng hộp quỹ Vắc xin phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 41.467.000đ; Quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2021 với số tiền 16.500.000đ.

Ngay từ đầu năm Đảng ủy, Ban chỉ đạo xây dựng NTM đã triển khai nhiệm vụ năm 2021, trên cơ sở rà soát các tiêu chí chưa hoàn thành ở các thôn, Đảng ủy, UBND xã tập chung lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến thôn phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đạt thôn NTM năm 2021, đăng ký phấn đấu từ 4 – 5 thôn. Các thôn đã tập trung huy động sức đóng góp của nhân dân cùng với chủ trương của hỗ trợ xi măng đổ bê tông lề đường liên thôn, đậy nắp cống rảnh thoát nước; chỉnh trang, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng … với số tiền đầu tư gần 2 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã hỗ trợ xi măng là 615 triệu đồng, số còn lại do nhân dân đóng góp xây dựng. Đến nay có 05 thôn đã hoàn thành 14/14 tiêu chí và đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện thẩm định.

Công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được củng cố, tăng cường. Hoạt động của đài truyền thanh có nhiều cố gắng trong việc viết tin, bài tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và phong trào xây dựng Nông thôn mới. Đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm. Đầu tư thay một số hệ thống dây truyền thanh hư hõng và hợp đồng khoán thầu làm mới toàn bộ hệ thống các biểu, bảng treo ở các nhà văn hóa thôn và trên các chục đường giao thông theo quy định chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tư số 04 củaBộ VH- TT- DL về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Phong trào TDTT toàn xã có bước phát triển, thu hút được đông đảo người dân tham gia.

Ngay từ đầu năm Ban Chấp hành Đảng ủy đã có Nghị quyết chuyên đề về công tác Quốc phòng - An ninh năm 2021, trên cơ sở đó BCH quân sự và Công an xã đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác.

Ban chỉ huy quân sự tổ chức huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân, đảm bảo số lượng chất lượng, quản lý quân dự bị động viên bàn giao quân cho các đơn vị đủ số quân huấn luyện, hoàn thành chỉ tiêu giao quân nhập ngũ năm 2021.Tổ chức khám sơ tuyển tại xã và đưa quân số lượng thanh niên tham gia khám tuyển tại huyện vào ngày 22/11/2021.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, lực lượng Công an đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, xây dựng kế hoạch triển khai công tác QP-AN năm 2021, kế hoạch bảo vệ đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời gian trước, trong và sau tết Tân Sửu, các vụ việc xảy ra đều được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Nhân dân tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương. Tổng số vụ vi phạm pháp luật trong năm 03 vụ/05 đối tượng, giảm 06 đối tượng so với cùng kỳ trong đó: 01 vụ chộm cắp, 01 vụ tai nạn giao thông, 02 vụ tự gây tai nạn giao thông. Tình trạng bắt trộm chó của dân được kiềm chế. Chủ động xây dựng các phương án để bảo vệ thành công các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt 1/2021 theo kế hoạch huyện giao. Đồng thời triển khai kế hoạch tuyển quân đợt năm 2021 đã tổ chức khám sơ tuyển tại xã cho 25 thanh niên và đưa quân số tham gia khám huyện quân số 23 chỉ tiêu huyện giao.

Công tác lãnh đạo, tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân thực hiện Chỉ thị 30/CT của Bộ Chính trị; việc ban hành, rà soát, bổ xung quy chế, quy ước, hương ước thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn.

Địa phương đã thực hiện tốt các quy định về dân chủ ở cơ sở. Trọng tâm đó là công khai kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2021. Triển khai trong nhân dân Nghị quyết của HĐND các cấp năm 2021 và các Kế hoạch của UBND. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” đã đi vào nề nếp nhất là trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới; các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng được phát huy và thực hiện có hiệu quả.

NHIỆM VỤ NĂM 2022:

1. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền tổ chức triển khai, quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân Nghị quyết của cấp uỷ Đảng, HĐND năm 2022. Đặc biệt là Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục triển khai sâu rộng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW, của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với việc phát động các phong trào nhằm động viên các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân, trên cơ sở đó vận động nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất làm giàu cho gia đình và địa phương, tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia phát triển kinh tế xã hội.

3. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác dân vận với chính quyền và LLVT. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của BCĐ XDCS và thực hiện QCDC; chú trọng công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

4. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, duy trì tổ chức thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg và Chỉ thị số 30 của Bộ chính trị, Pháp lệnh số 34 của UBTVQH về dân chủ xã, ph­ường, thị trấn, các Chỉ thị, Nghị định 71 của Chính phủ, Chỉ thị số 15-CT/TU của Tỉnh uỷ Thanh Hoá về thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và QCDC đảm bảo ổn định tình hình ở cơ sở.

5. Duy trì hoạt động giao ban các cụm dân cư, nắm chắc tình hình cơ sở, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việcnổi cộm, phát sinh trong nội bộ, ở cơ sở và cộng đồng dân cư. Tăng cường các hoạt động của BCĐ cơ sở nhằm kịp thời phát hiện những nhân tố mới, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021 về công tác XDCS và thực hiện QCDC, góp phần thực hiện thi đua đạt kết quả cao nhất, phát huy dân chủ của nhân dân, huy động tốt nội lực, ổn định tình hình chính trị, an ninh nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

IMG20211123163604.jpg

Đồng chí Nguyễn Công Đoàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao giấy khen đơn vị Thôn Thành Đôngđạt thành tích xuất sắc
trong xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021

IMG20211123164033.jpg

Đồng chí Ngô Văn Tịnh - Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen

cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác QP - AN năm 2021

ThiệuThànhTổng kết công tác QP - AN

Đăng lúc: 03/12/2021 (GMT+7)
100%

Thiệu Thành Tổng kết công tác QP - AN năm 2021

ĐẢNG ỦY XÃ THIỆU THÀNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QP - AN , XÂY DỰNG CƠ SỞ VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM 2021

Ngày 23 tháng 11 năm 2021 Đảng ủy xã Thiệu Thành tổ chức hội nghị Tổng kết công tác QP - AN, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021.

IMG20211123135810.jpg

Đồng chí Lê Đình Tuấn - ĐUV, Trưởng công an xã báo cáo tổng kết công tác QP - AN

-Tập trung xây dựng củng cố nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, nâng cao chất lượng hiệu quả tập hợp đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo; thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia ủng hộ các cuộc vận động như cuộc vận động ủng hộ nhu yếu phẩm cho các tỉnh phía Nam với 4.075 tấn gạo. 388 thùng mì tôm, 196 kg miến, 111 kg lạc; Ủng hộ người dân Thiệu Hóa gặp khó khắn do dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh với số tiền 33.370.000đ; Ủng hộp quỹ Vắc xin phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 41.467.000đ; Quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2021 với số tiền 16.500.000đ.

Ngay từ đầu năm Đảng ủy, Ban chỉ đạo xây dựng NTM đã triển khai nhiệm vụ năm 2021, trên cơ sở rà soát các tiêu chí chưa hoàn thành ở các thôn, Đảng ủy, UBND xã tập chung lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến thôn phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đạt thôn NTM năm 2021, đăng ký phấn đấu từ 4 – 5 thôn. Các thôn đã tập trung huy động sức đóng góp của nhân dân cùng với chủ trương của hỗ trợ xi măng đổ bê tông lề đường liên thôn, đậy nắp cống rảnh thoát nước; chỉnh trang, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng … với số tiền đầu tư gần 2 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã hỗ trợ xi măng là 615 triệu đồng, số còn lại do nhân dân đóng góp xây dựng. Đến nay có 05 thôn đã hoàn thành 14/14 tiêu chí và đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện thẩm định.

Công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được củng cố, tăng cường. Hoạt động của đài truyền thanh có nhiều cố gắng trong việc viết tin, bài tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và phong trào xây dựng Nông thôn mới. Đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm. Đầu tư thay một số hệ thống dây truyền thanh hư hõng và hợp đồng khoán thầu làm mới toàn bộ hệ thống các biểu, bảng treo ở các nhà văn hóa thôn và trên các chục đường giao thông theo quy định chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tư số 04 củaBộ VH- TT- DL về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Phong trào TDTT toàn xã có bước phát triển, thu hút được đông đảo người dân tham gia.

Ngay từ đầu năm Ban Chấp hành Đảng ủy đã có Nghị quyết chuyên đề về công tác Quốc phòng - An ninh năm 2021, trên cơ sở đó BCH quân sự và Công an xã đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác.

Ban chỉ huy quân sự tổ chức huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân, đảm bảo số lượng chất lượng, quản lý quân dự bị động viên bàn giao quân cho các đơn vị đủ số quân huấn luyện, hoàn thành chỉ tiêu giao quân nhập ngũ năm 2021.Tổ chức khám sơ tuyển tại xã và đưa quân số lượng thanh niên tham gia khám tuyển tại huyện vào ngày 22/11/2021.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, lực lượng Công an đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, xây dựng kế hoạch triển khai công tác QP-AN năm 2021, kế hoạch bảo vệ đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời gian trước, trong và sau tết Tân Sửu, các vụ việc xảy ra đều được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Nhân dân tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương. Tổng số vụ vi phạm pháp luật trong năm 03 vụ/05 đối tượng, giảm 06 đối tượng so với cùng kỳ trong đó: 01 vụ chộm cắp, 01 vụ tai nạn giao thông, 02 vụ tự gây tai nạn giao thông. Tình trạng bắt trộm chó của dân được kiềm chế. Chủ động xây dựng các phương án để bảo vệ thành công các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt 1/2021 theo kế hoạch huyện giao. Đồng thời triển khai kế hoạch tuyển quân đợt năm 2021 đã tổ chức khám sơ tuyển tại xã cho 25 thanh niên và đưa quân số tham gia khám huyện quân số 23 chỉ tiêu huyện giao.

Công tác lãnh đạo, tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân thực hiện Chỉ thị 30/CT của Bộ Chính trị; việc ban hành, rà soát, bổ xung quy chế, quy ước, hương ước thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn.

Địa phương đã thực hiện tốt các quy định về dân chủ ở cơ sở. Trọng tâm đó là công khai kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2021. Triển khai trong nhân dân Nghị quyết của HĐND các cấp năm 2021 và các Kế hoạch của UBND. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” đã đi vào nề nếp nhất là trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới; các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng được phát huy và thực hiện có hiệu quả.

NHIỆM VỤ NĂM 2022:

1. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền tổ chức triển khai, quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân Nghị quyết của cấp uỷ Đảng, HĐND năm 2022. Đặc biệt là Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục triển khai sâu rộng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW, của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với việc phát động các phong trào nhằm động viên các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân, trên cơ sở đó vận động nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất làm giàu cho gia đình và địa phương, tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia phát triển kinh tế xã hội.

3. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác dân vận với chính quyền và LLVT. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của BCĐ XDCS và thực hiện QCDC; chú trọng công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

4. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, duy trì tổ chức thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg và Chỉ thị số 30 của Bộ chính trị, Pháp lệnh số 34 của UBTVQH về dân chủ xã, ph­ường, thị trấn, các Chỉ thị, Nghị định 71 của Chính phủ, Chỉ thị số 15-CT/TU của Tỉnh uỷ Thanh Hoá về thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và QCDC đảm bảo ổn định tình hình ở cơ sở.

5. Duy trì hoạt động giao ban các cụm dân cư, nắm chắc tình hình cơ sở, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việcnổi cộm, phát sinh trong nội bộ, ở cơ sở và cộng đồng dân cư. Tăng cường các hoạt động của BCĐ cơ sở nhằm kịp thời phát hiện những nhân tố mới, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021 về công tác XDCS và thực hiện QCDC, góp phần thực hiện thi đua đạt kết quả cao nhất, phát huy dân chủ của nhân dân, huy động tốt nội lực, ổn định tình hình chính trị, an ninh nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

IMG20211123163604.jpg

Đồng chí Nguyễn Công Đoàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao giấy khen đơn vị Thôn Thành Đôngđạt thành tích xuất sắc
trong xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021

IMG20211123164033.jpg

Đồng chí Ngô Văn Tịnh - Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen

cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác QP - AN năm 2021

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT