tuyên truyền pháp luật

Đăng lúc: 05/01/2023 (GMT+7)
100%

thông báo niêm yết công khai công nhận xã chuẩn tiếp cận PL

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TB - UBND

Thiệu Thành, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả công nhận xã đạt chuẩn Tiếp cận pháp luật năm 2022 và bản tổng hợp các chỉ tiêu tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ –TTg ngày 22/07/2021 của thủ tướng chính phủ quy định về xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT – BTP ngày 15/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ – TTg ngày 22/07/2021 của thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Nay ngày 30 tháng 12 năm 2022 UBND xã Thiệu Thành ,Thiệu Hoá, Thiệu Hoá, Thanh Hoá đã tiến hành niêm yết công khai hồ sơ chuẩn Tiếp cận pháp luật năm 2022.

Tại địa điểm : Trụ sở UBND Xã Thiệu Thành, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.

Hồ sơ niêm yết gồm:

1.Báo cáođánh giákết quả đạt chuẩntiếp cận pháp luật;

2.Bảng tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;

Thời gian niêm yết: Từ ngày 30/12/2022 đến ngày 04/01/2023.

Trong thời gian niêm yết cá nhân, tổ chức, các bộ phận có liên quan nếu có phản ánh, kiến nghị thì kịp thời phản ánh về phòng tư pháp xã ( Liên hệ với đ/c Nguyễn Thị Quế số đt 0949083260 ) để tổng hợp báo cáo UBND xã xử lý.

Hết thời hạn niêm yết không có phản ánh kiến nghị UBND xã sẽ kết thúc niêm yết theo quy định của pháp luật và đề nghị UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Cán bộ tư pháp TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quế Thân Văn Dũng

tuyên truyền pháp luật

Đăng lúc: 05/01/2023 (GMT+7)
100%

thông báo niêm yết công khai công nhận xã chuẩn tiếp cận PL

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TB - UBND

Thiệu Thành, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả công nhận xã đạt chuẩn Tiếp cận pháp luật năm 2022 và bản tổng hợp các chỉ tiêu tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ –TTg ngày 22/07/2021 của thủ tướng chính phủ quy định về xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT – BTP ngày 15/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ – TTg ngày 22/07/2021 của thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Nay ngày 30 tháng 12 năm 2022 UBND xã Thiệu Thành ,Thiệu Hoá, Thiệu Hoá, Thanh Hoá đã tiến hành niêm yết công khai hồ sơ chuẩn Tiếp cận pháp luật năm 2022.

Tại địa điểm : Trụ sở UBND Xã Thiệu Thành, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.

Hồ sơ niêm yết gồm:

1.Báo cáođánh giákết quả đạt chuẩntiếp cận pháp luật;

2.Bảng tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;

Thời gian niêm yết: Từ ngày 30/12/2022 đến ngày 04/01/2023.

Trong thời gian niêm yết cá nhân, tổ chức, các bộ phận có liên quan nếu có phản ánh, kiến nghị thì kịp thời phản ánh về phòng tư pháp xã ( Liên hệ với đ/c Nguyễn Thị Quế số đt 0949083260 ) để tổng hợp báo cáo UBND xã xử lý.

Hết thời hạn niêm yết không có phản ánh kiến nghị UBND xã sẽ kết thúc niêm yết theo quy định của pháp luật và đề nghị UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Cán bộ tư pháp TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quế Thân Văn Dũng

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT